cskh@bvqttn.com

Email hỏi đáp

19008035

Điện thoại khẩn cấp

  • Tiếng Việt
  • English

 

2024
19/04/2024 20242004 – TNH – NGHI QUYET HĐQT GIA HAN THOI GIAN HỌP ĐHĐCĐ
2023
21/06/2023 524. CBTT tài liệu thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2023
19/06/2023 CBTT 502 Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2023
15/06/2023 CBTT467 VV Cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ TN 2023
27/05/2023 CBTT số 328 – Tài liệu ĐHĐCĐ 2023
24/04/2023 215-CBTT VV Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023
2022
21/10/2022 CBTT phê duyệt danh mục mua sắm máy móc TBYT cho BVQTTN
11/10/2022 CBTT tổng hợp tờ trình được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022
10/10/2022 CBTT NQ và BBH ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022
05/10/2022 CBTT cập nhật bổ sung chương trình, tài liệu họp
21/09/2022 CBTT đính chính tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022
17/09/2022 CBTT mời họp ĐHDCĐ bất thường 2022 và tài liệu kèm theo
16/08/2022 CBTT triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022 và chốt ngày ĐKCC thực hiện quyền dự họp
20/05/2022 CBTT NQ ĐHĐCĐ thường niên 2022 và tài liệu đính kèm
18/05/2022 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã tổng hợp và cập nhật
18/05/2022 CBTT cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
13/05/2022 Cbtt bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
09/05/2022 Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn
22/04/2022 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 và tài liệu kèm theo
25/03/2022 CBTT chốt ngày ĐKKD dự họp ĐHĐCĐ 2022 và việc tổ chức đại hội