cskh@bvqttn.com

Email hỏi đáp

19008035

Điện thoại khẩn cấp

  • Tiếng Việt
  • English

CBTT V/V TĂNG CƯỜNG NHÂN SỰ CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY VÀ BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH MẢNG DỰ ÁN – DƯỢC – VẬT TƯ – THIẾT BỊ Y TẾ

28/01/2022

CBTT V/V TĂNG CƯỜNG NHÂN SỰ CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY VÀ BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH MẢNG DỰ ÁN – DƯỢC – VẬT TƯ – THIẾT BỊ Y TẾ

Xem tại đây